Aktualności

Onkolodzy z wpływem na zdrowie! Lista Stu

„Puls Medycyny” po raz 20. zaprezentował sylwetki lekarzy, którzy swoją postawą wywarli największy wpływ na rozwój medycyny w Polsce. Równolegle, choć nieco krócej (od 2014 r.) redakcja ocenia też osoby, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Wśród wyróżnionych osób, nie mogło zabraknąć przedstawicieli tak dynamicznej dyscypliny jaka jest onkologia i związanych z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych uwzględniając nowotwory krwi. W części dotyczącej medycyny już na podium mamy dwóch reprezentantów onkologii:

 • Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przewodniczący Central and East European Oncology Group.
 • Piotr Rutkowski, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pełnomocnik dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Blisko 1/3 leków na raka jest w Polsce bez refundacji. Dlaczego?

Radioterapia potrzebuje strategii rozwoju w Polsce!

Szybki rezonans? Nie! A opis? Też nie!

Dalej wśród wyróżnionych na Liście możemy również znaleźć:

 • Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; lider projektu CALL-POL finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, mającego na celu indywidualizację leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce oraz projektu FIXNET TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej z zastosowaniem technologii CRISPR/CAS9.
 • Jarosław Reguła, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, członek Krajowej Rady ds. Onkologii; współautor publikacji „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 2022”; ekspert medyczny w sejmowej Podkomisji stałej ds. onkologii.
 • Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med., spec. onkologii klinicznej, radioterapii; kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, redaktor naczelny czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”; współautor aktualizacji zaleceń ogólnych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego
 • Adam Maciejewski, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii plastycznej; kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Gliwice; członek American Society for Reconstructive Microsurgery.
 • Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med., spec. patomorfologii i genetyki klinicznej; kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych; członek Rady ds. Diagnostyki Molekularnej; wyróżniony 2. miejscem wśród Polaków w prestiżowym rankingu Top Medicine Scientist.
 • Krzysztof Kałwak, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, tzw. Przylądka Nadziei; członek zarządu European Bone Marrow Transplant Group (EBMT) Working Party Pediatric Diseases i Scientific Trials Subcommittee; przewodniczący Infectious, Diseases Subcommittee of the EBMT Working Party Pediatric Diseases; wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych; wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku; lider projektu Centrum Innowacyjnych Terapii Komórkowych dla Dzieci.
 • Grzegorz Władysław Basak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; fundator spółek Saventic Health Sp. z o.o. i Human Biome Institute SA; wiceprezes Fundacji Saventic; członek rady nadzorczej i rady naukowej Urteste SA; przewodniczący Komitetu ds. Sztucznej Inteligencji przy Transplant Complications Working Party, European Society for Blood and Marrow Transplantation; zastępca przewodniczącego Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii WUM.
 • Anna Raciborska, dr hab. n. med., prof. nadzw., spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członek Komitetu Wykonawczego Euro Ewing Consorcium; członek Komitetu Wykonawczego Fight Osteosarcoma Through European Reaserch; Standing Member of the St. Jude Global Alliance Regional Advisory Committee; zastępca przewodniczącego Polskiej Grupy Mięsakowej w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; ekspert Agencji Badań Medycznych; ekspert programu WIB w dziedzinie naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia; mentorka w V edycji Jestem Liderką – Vital Voices Poland 2022; uhonorowana Nagrodą Prezesa ABM – Medycyna Jutra w kategorii główny badacz.
 • Tadeusz Robak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i farmakologii klinicznej; kierownik Oddziału Hematologii Ogólnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi; członek rady International Workshop of Chronic Lymphocytic Leukemia; 14. miejsce w rankingu Research.com wśród polskich naukowców w dziedzinie medycyny oraz 1. miejsce wśród polskich hematologów; współautor rekomendacji EHA/ESMO dla pacjentów z COVID 19.
 • Michał Filip Kamiński, dr hab. n. med., prof. nadzw., spec. gastroenterologii; kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie; otrzymał nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Gastroenterologii, przyznawaną najbardziej zasłużonym endoskopistom.
 • Sebastian Giebel, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej; zastępca dyrektora ds. naukowych i kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Gliwice; przewodniczący Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych; prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków; sekretarz grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku oraz koordynator badań klinicznych prowadzonych w ramach Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Europejskiej Sieci Białaczkowej i Środkowoeuropejskiej Grupy Białaczkowej.
 • Mateusz Spałek, dr hab. n. med., spec. radioterapii onkologicznej; adiunkt, zastępca kierownika Zakładu Radioterapii I w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie; konsultant Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB; członek rady naukowej Radioterapii Onkologicznej (Young-Early Career Investigator, Radiation Oncology Scientific Council, Y-ECI-ROSC) Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC); członek Europejskiego Konsorcjum Kostniakomięsaków w ramach projektu FOSTER; laureat: Nagrody Naukowej Polityki 2022 (miejsce 1. w kategorii Nauki o życiu), konkursu Złoty Skalpel (miejsce 8.), konkursu Supertalenty w Medycynie (miejsce 10.), konkursu PTOK 2022 za najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym; współautor europejskich zaleceń dotyczących radioterapii powikłanych i niepowikłanych przerzutów do kości.
 • Elżbieta Senkus-Konefka, dr hab. n. med., prof. GUMed, spec. onkologii; Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; koordynator Centrum Chorób Piersi UCK w Gdańsku w latach 2020-2022; prezes Stowarzyszenia Różowy Motyl; członek Zespołu Problemowego Nowotworów Piersi ds. adaptacji wytycznych National Comprehensive Cancer Network (NCCN) dla nowotworów piersi; członek Komitetu Zarządzającego Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem, członek Komitetu Zarządzającego badań: OlympiA, MonarchE, EPIK-B5; członek rady naukowej projektu Centrum Kryzysowe dla pacjentów onkologicznych; redaktor odpowiedzialna za zagadnienia onkologii klinicznej w czasopiśmie „The Breast”; 9. miejsce w konkursie Złoty Skalpel 2022 oraz wyróżnienie w plebiscycie Wszechmocne w Nauce 2022.
 • Bogusław Machaliński, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej; rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM; ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 w Szczecinie; zastępca przewodniczącego rady Agencji Badań Medycznych (2019-2025).
 • Iwona Hus, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej; kierownik Zakładu Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów; laureatka ShEO Awards 2022 w kategorii Lider Medycyny.
 • Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med., spec. patomorfologii; kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik Zakładu Patologii Nowotworów i zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii; wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Patologów; konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.
 • Sebastian Szmit, dr hab. n. med., prof. CMKP, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i kardioonkologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Europejskim Centrum Zdrowia Otwock oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego; współtwórca pierwszych w historii europejskich wytycznych w dziedzinie kardioonkologii, tworzonych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.

W części dotyczącej systemu laureatem pierwszego miejsca na Liście jest:

 • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Instytutu Leków.

Biorąc pod uwagę 40 cząsteczkowskazań onkologicznych zrefundowanych w 2022 ten wybór nie jest zaskoczeniem, dla nikogo komu jest bliskie dobro onkologii w Polsce. Na liście „systemowej” znaleźli się również:

 • Radosław Sierpiński, dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie kardiologii, prezes Agencji Badań Medycznych, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych
 • Adam Maciejczyk, dr hab. n. med., spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii.
 • Adam Antczak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii, prorektor ds. klinicznych i organizacji nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej oraz kierownik Katedry Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, redaktor naczelny 12-tomowej „Wielkiej Interny”.
 • Ewa Lech-Marańda, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii i immunologii klinicznej, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, kierownik Kliniki Hematologii IHiT, kierownik Katedry Hematologii i Transfuzjologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, wiceprezes Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych.
 • Dorota Korycińska, psycholog społeczny, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, prezes zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska, członek Rady Organizacji Pacjentów przy MZ, członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Jan Walewski, prof. dr hab. n. med., spec. onkologii klinicznej, hematologii, transplantologii klinicznej, chorób wewnętrznych, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego NIO-PIB.
 • Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielka i prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii i Zespołu ds. Narodowej Strategii w Onkologii.
 • Krzysztof Składowski, prof. dr hab. n. med., spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii NIO-PIB Oddział Gliwice, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
 • Anna Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członek Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.
 • Alicja Chybicka, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, medycyny paliatywnej, senator RP, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, zastępca przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia.
 • Janusz Meder, dr n. med., spec. onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes Polskiej Unii Onkologii.
 • Stanisław Góźdź, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii, onkologii klinicznej i radioterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, twórca i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, kierownik Katedry Onkologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wiceprezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, współtwórca Krajowej Sieci Onkologicznej.
 • Bartosz Poliński, prezes zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia.
 • Beata Jagielska, dr hab. n. med., spec. onkologii klinicznej, konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii klinicznej woj. mazowieckiego, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, prezes zarządu Szpitala Grochowskiego.

Redakcja Onkonews.pl gratuluje wyróżnień!

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Aktualności

ESMO Breast23 dzień drugi i polskie akcenty

Aktualności

OATD-02 kandydat na polski lek przeciwnowotworowy podany pierwszemu pacjentowi

Hematoonkologia

Nowotwory Krwi – Dążenie do personalizowanej terapii i lepszych wyników.

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.